ALFABETISCHE INDEX 


A  B  C  D  E  F  G  H   I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Z

! (not)
!= (ongelijk aan)
++ (verhoging)
|| (of-operator)
-= (verlaging)
== (vergeleken met =)
= (vergeleken met ==)
<= (kleiner dan of gelijk aan)
3D-figuren
π (pi)

A
aanklikken vlak in appletvenster
action (methode in applet)
actionEvent
ActionListener
ActionListener
actionPerformed (ActionEvent ae)
add
addActionlistener
afgeronde hoeken
afmetingen venster in HTML-bestand
afmetingen appletvenster bepalen
alfabetten (andere dan het Romeinse)
animaties
applet
applets
appletvenster (breedte en hoogte van)
appletviewer
applications
argumenten meegeven aan applet
argumenten meegeven aan methode
array
array van objecten (knoppen)
array van strings
array van strings afbeelden
array van strings (ingepakt)
array vullen bij declaratie
arrays van co÷rdinaten in een Polygon
ASCII (tegenover Unicode)
assembler

B

Basic
beeldscherm-geheugen
basiskleuren mengen
bepaalFontGrootte (eigen methode)
boolean
boolean action (Event e, Object o)
break (bij switch .. case)
breedte appletvenster
breedte ellips
browser
Button
byte-code
bytes (2 in char)

C
case (switch)
cast
casten (van sinuswaarden naar pixels)
catch (try)
C/C++
char
char (omzetting int naar)
charAt()
cirkel tekenen
cirkel tekenen
Color
commentaar met //
commentaar met /* en */
commentaar met /* en */
compiler
compiler
concentrische cirkels
concentrische cirkels (opgevuld in twee kleuren)
conditie met boolean
conventionele programma's
co÷rdinaten middelpunt
co÷rdinaten opvangen van muisklik
co÷rdinaten van een Polygon
co÷rdinaten van uiteinde lijn
cursor in tekstvak zetten met requestFocus

D
dambord
declaratie-gedeelte van applet
declareren boolean
declareren array
declareren char
default (bij switch .. case)
deling van int getallen
destroy() als standaard-methode in de applet
diepte in figuren
Dimension
dobbelsteen (random getallen)
DOS
DOS-venster (tekst in)
double (type)
double casten naar int
downloaden Java
downloaden compiler
drawImage
drawLine
drawOval
drawPolygon
drawRect
drawRoundRect
drawString
driehoeken tekenen
dubbele buffering
dubbele getallen voorkomen

E
editor
ellips
else (if)
enter-toets (invoeren tekst via)
equals (om strings te vergelijken)
erven
even getallen afbeelden met for-lus
Event (en Object in methode action)
executable
extends
extends voor overerving
extensie
extensie .java

F
false
feedback
figuren (onregelmatig)
fill3DRect
fillOval
fillPolygon
fillRect
fillRect
fillRoundRect
filmpje
flikkerend beeld in animatie
float (type)
font definiŰren
fontgrootte
for-lus
for (; ;)
fouten opsporen met System.out.println
foutafhandeling met try .. catch
functie

G
g
gebroken getallen
gedeeltelijk overtekenen venster met update()
gegevens invoeren via tekstvak
geneste lussen
getal omzetten in teken
getalswaarde van tekens
getParameter()
getSize()
getText()
globale variabelen
grafische omgeving bij beeld in geheugen
Graphics
grootte appletvenster bepalen

H
haalIntUitVak (zelfgemaakte methode)
hallo-applet
hallo.java
hallo.class
hasMoreTokens()
height (in html-bestand)
hello-applet
herhaling met for
herhaling-structuur (do .. while)
hogere programmeertalen
hoofd- en kleine letters (onderscheid tussen)
hoofdletters (tekst omzetten naar)
hoogte appletvenster
hoogte ellips
horizontale lijnen in appletvenster
html-bestand
html-bestand (afmetingen in)
html-bestand (argumenten meegeven vanuit)

 I  
if ... else
Image (beeld in geheugen)
implements
import
import java.util.StringTokenizer
"ingepakt" array van strings
init() als standaard-methode in de applet
initialiseren array
initialiseren tekstvak
int halen uit string met Integer.parseInt()
int omzetten naar teken
int (tegenover double)
Integer.parseInt()
integerdeling
interface en overerving (vergeleken)
interface Runnable
Internet
Internet-browser
Internet-browser
interpreter
invoeren gegevens via tekstvak
invoeren tekst door indrukken enter-toets

J
Java Development Kit
Java Virtual Machine
Java Virtual Machine
java.applet.*
java.awt.*
java.awt.event.*
javac.exe
javac.exe
JDK
JVM

K
karakter (of beter: teken)
klasse Dimension
kleiner dan of gelijk aan
kleur
kleuren zelf definiŰren
klikken muis
klikken op vlak in appletvenster
klinkers tellen
knop
knopGeklikt (eigen methode)
knop met tekst
knop "uitlezen" met MouseListener
knoppen - array
kopregel van methode

L
Label
Linux
lagere programmeertalen
"leegmaken" van beeld in geheugen
lengte string
length() (bij string)
lijnen bijtekenen met muis
lijnen tekenen
long (type)
"lopende" sinus
lotto-getallen
lussen (geneste)

M
machinetaal
Math.random()
methode
methode die geen waarde aflevert
methode, int
methode, kopregel
methode (Listener)
methode - void
methode (waarden meegeven aan)
methoden en interfaces
methoden en klassen
middelpunt cirkel
mouseClicked
mouseEntered
MouseEvent
mouseExited
MouseListener
mousePressed
mouseReleased
muis-co÷rdinaten opvangen
multi-tasking

N
newt
not
null
null

O
of (||-operator)
omkeren van woord
omkeren waarde boolean
omkeren waarde boolean
omzetting double naar int
omzetting getal naar teken
omzetting naar hoofdletters
onregelmatige figuren
ontwikkelomgeving Java
opvullen figuren
or (||-operator)
overerving via "extends"
overriding

P
package java.awt.evt.*
paint
paint (eigen versie door overriding)
paint (als standaard-methode in applet)
paint()
param name
parameters binnenhalen vanuit html-bestand
Pascal
passend maken van tekst
pi
pijl tekenen
pixels
pixels (breedte, hoogte in appletvenster)
platform-onafhankelijkheid
Polygon
Polygon (wapperende vlag)
postcode (controle van)
programmeertalen
pulserende cirkel
punten van een grafiek tekenen
puntkomma in for-lus

R
raden getal (spelletje)
random getallen
reageren op knop
rechthoek
rechthoek met afgeronde hoeken
reeks getallen met for-lus
reeks van tekens (strings)
repaint()
requestFocus()
reset (eigen methode)
RGB (rood groen blauw)
run (methode van thread)
runnable (interface)

S
schaduw (suggestie van)
scheidingsteken ingepakt array
schietschijf
schrikkeljaar
setBackground
setColor
setText()
sinusoide tekenen
sleep (methode van thread)
sorteren
source-code
spaties verwijderen met trim()
spaties verwijderen uit string
spelletjes (willekeurige getallen voor)
standaard-methoden in de applet
start() als standaard-methode in de applet
start() om methode run te starten van thread
statements
stop() als standaard-methode in de applet
straal cirkel
string
string-array
string afbreken naar tekens
string bewerken met for-lus
string omzetten in int
strings vergelijken met equals
StringTokenizer
stringWidth()
Sun Microsystems
switch ... case
System.out.println()

T
target
teken (char)
teken isoleren uit string met charAt
teken voor teken string bewerken met for-lus
tekenen in een applet
tekenen in een applet (gevorderd)
tekenen in kleur
tekenreeksen
tekens (getalswaarde van)
tekens (omzetting getallen in)
tekens (reeksen van, strings)
tekst (variabelen met, strings)
tekst afbeelden
tekst naar DOS-venster
tekst naast invoervak of knop met Label
tekst kopiŰren uit tekstvak
tekst op zelfgemaakte knop
tekst passend maken
tekst omzetten in hoofdletters
tekst plaatsen in tekstvak
tekst uitlijnen
tekstvak (gegevens invoeren door drukken op <enter>)
tekstvak leegmaken
tekstvak om gegevens in te voeren
tekstverwerker
TextField
this
thread
toevoegen button aan applet
toUpperCase()
trim()
true
try .. catch
try .. catch (bij methode sleep)
typen van variabelen
typecast

U
uitlijnen tekst
Unicode
update()

V
variabelen
variabelen (globale)
variabelen (globale)
veelhoeken (Polygon)
velden in for-lus
vlag tekenen
vlak in appletvenster aanklikken
void methode
voorkomen dubbele bij trekken van getallen
voorwaarde met veel mogelijkheden (switch .. case)
vulDriehoek (zelfgemaakte methode)
vullen van array bij declaratie

W
waar / onwaar (true / false)
waarden meegeven aan applet
waarden meegeven aan methode
width (in html-bestand)
wiskundige vergelijking
willekeurige getallen
Word

X
x- en y-co÷rdinaat van muisklik

Z
zelf kleuren definiŰren
zoveelste teken in string met charAt()

naar boven

HOME

MENU JAVACURSUS0. Inleiding
1. De Hallo-applet
2. Tekenen in een applet
3. Variabelen en herhaling
4. Condities, booleans en Dimension
5. Standaard-methoden in de applet
6. Reageren op een knop
7. De klasse TextField
8. Werken met random getallen
9. Arrays en geneste lussen
10. Methoden in Java
11. Meer over methoden
12. Tekst afbeelden
13. Tekenen in een applet (2)

Zip-bestand met uitgewerkte opdrachten
Newt, een gratis ontwikkel-omgeving voor applets


naar boven

(c) 2003, Thomas J.H. Luif